Καλώς ήλθατε στην μεταφορική εταιρεία Μουμτζής, μεταφορές, μετακομίσεις, διανομές & αποθηκεύσεις.

Πρωταρχικοί μας στόχοι και όραμα της εταιρίας μας είναι:

• Να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες ενός, σταθερά, υψηλού επιπέδου και κατάλληλες για τον σκοπό που προορίζονται.
• εξασφάλιση της διαρκούς ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.
• Να υλοποιούμε τους τεθέντες στόχους του κάθε έτους σ’ ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την βελτίωση και μέσα από την αποτελεσματική διαχείρισή των ενδιάμεσων παραμέτρων απόδοσης της οδικής ασφάλειας.
• Να μειώνουμε το κόστος των υπηρεσιών και να φροντίζουμε παράλληλα την αύξηση του κύκλου των εργασιών και των κερδών.
• Να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την Οδική Ασφάλεια, αδειοδοτήσεις οδηγών και οχημάτων και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τους κανόνες υγιεινής και γενικότερα το κράτος όσο και οι ειδικοί όροι από τον πελάτη.
• Να φροντίζει για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την διασφάλιση της οδικής ασφάλειας τόσο του προσωπικού της όσο και των τρίτων που εμπλέκονται στις δραστηριότητες της
• Να μειώσει την πιθανότητα εμπλοκής της εταιρείας στα πλαίσια των δυνατοτήτων, της σε τροχαία συμβάντα που μπορεί να οδηγήσουν σε σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, όσο αυτό είναι εφικτό.
• Να εξαλείψει την πιθανότητα πρόκλησης οδικού συμβάντος που μπορεί αν οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό και θάνατο, κάτι που αποτελεί και τον κορυφαίο στόχο της
• να είναι εξασφαλισμένες οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ο κατάλληλος εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό που θα εγγυώνται την ομαλή εκτέλεση των εργασιών.
• Να εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.
• Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του συστήματος οδικής ασφάλειας θα ενσωματωθούν στην καθημερινή δραστηριότητα της εταιρείας και να εμπεδωθεί νοοτροπία Οδικής Ασφάλειας σε όλους τους εργαζόμενους
• Να αναπτύσσει και να διατηρεί συνεργασία με άλλους φορείς ειδικούς σε θέματα οδικής ασφάλειας
• Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται με βάση την επάρκεια και τις ικανότητες να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των στόχων που έχει θέσει η εταιρεία

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρία μελέτησε, σχεδίασε, εγκατέστησε και λειτουργεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνο με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001, 39001, 22000, KYA 1348

Κατά συνέπεια οι υπηρεσίες πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πελάτη οι οποίες αναφέρονται στις σχετικές συμβάσεις. Οι διεργασίες πρέπει να παρακολουθούνται και να μετρούνται έτσι ώστε να μπορούν να ελεγχθούν για να είναι δυνατή η διαρκής βελτίωσή τους.

Οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα και οι αντίστοιχοι δείκτες τους, ανασκοπούνται κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας από την Διοίκηση της Εταιρίας.

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται να υποστηρίζει πλήρως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, και παρέχει τους απαιτούμενους πόρους, για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και την συνεχή βελτίωση της οργάνωσης της εταιρίας. Επίσης δεσμεύεται να τηρεί τη κείμενη νομοθεσία, πρότυπα και κανονισμούς σχετικούς με το πεδίο εφαρμογής.

Ο εκπρόσωπος της Εταιρίας
Μιχαήλ Μουμτζής
Ημερομηνία: 08/10/2020