Η μεταφορική εταιρεία Μουμτζής μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα ADR προϊόντα, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες ασφάλειας, με πλήρη πιστοποίηση οδηγών και οχημάτων.

Η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της συμφωνίας που αφορά τις μεταφορές ADR (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route). Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα.

Μεταφορές ADR

Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ADR είναι οι εξής:

 • Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη
 • Κλάση 2: Αέρια
 • Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά
 • Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά
 • Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
 • Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια
 • Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες
 • Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια
 • Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες
 • Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες
 • Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά
 • Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες
 • Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

 

Διαθέτουμε φορτηγά με διαφορετικές προδιαγραφές που όλα εναρμονίζονται με τα πρότυπα μεταφοράς ADR προϊόντων.

Διανομή φαρμάκων

Διανομή φαρμάκων, κάθε είδους φαρμακευτικών ειδών, προιόντων και φαρμακευτικής ύλης με καταγραφή θερμοκρασιών και αντίστοιχα με τα δεδομένα πρότυπα ποιότητας.

 slider003

 

Τροφοδοσία σκαφών

Τροφοδοσία σκαφών, τροφοδοσία πλοίων, μεταφορά εξοπλισμού πλοίων & εφοδιασμός yacht, με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες σας και παράδοση στις απαιτούμενες θερμοκρασίες.